Chocolate Fondant $7.99
V
Parfait $7.99
V
Strawberry Sorbet $7.99
V
Green Tea Brulee $7.99
V
Tempura Ice Cream $7.99
V
Mochi Ice Cream $7.99
V