Soba Hot / Cold $7.99
V
Udon Hot / Cold $7.99
V
Nabeyaki Udon $7.99
V
Premium Chirashi $7.99
V
Rice $7.99
V