Gyoza $6
V
Flavored Edamame $6
V
Edamame $5
V
Shishito Pepper $5
V
Green Bean Tempura $5
V
Mushroom Tempura $5
V
Vegetable Tempura $8
V
Agedashi Tofu $4
V
Agedashi Nasu $4
V
Sauteed Spinach $5
V
Sauteed Asparagus $6
V
Sauteed Mushroom $8
V
Chawanmushi $5
V
Chicken Teriyaki $7
V
Spicy Chicken $8
V
Chicken Gizzard $6 / $10
V
Katsu $8
V
Ginger Pork $7
V
Braised Pork Belly $12
V
Kobe Beef Tataki $14
V
Kalbi Ribs $15
V
Rib Eye Steak $20
V